Poinsettia

 
Snapdragon
Snapdragon 'Snaptini White'